ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΔΟΠ/ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού σωματείου ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ (ΕΔΟΠ/ΔΕΗ)

   Προς

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε
Δ/νση Δικτύου
Υπόψη κ. Φ.ΜΑΝΔΑΝΑ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 4877 εγγράφου σας της 5ης Ιουνίου 2008 θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Όπως σας ορίσαμε με την από 15/2/08 κοινή εξώδικη διαμαρτυρία – αίτηση και δήλωση που υπογράφεται από του νόμιμους εκπροσώπους έξι πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων μεταξύ των οποίων και η ΕΔΟΠ/ΔΕΗ, η 89/2007 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε παραβιάζει κατάφορα σειρά θεσμικά κατοχυρωμένων και νομικά δεσμευτικών για την Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε διατάξεων και ειδικότερα των ΕΣΣΕ του έτους 1990 καθώς και τις υπ΄αριθ. 2/2001 του 72/2003 αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Σύμφωνα με τα ρητώς οριζόμενα στην εν λόγω ΕΣΣΕ (κεφάλαιο ΣΤ, Α2) Καθιερώνεται όπως η ανάθεση στο προσωπικό, για όλες τις στάθμες της ιεραρχίας (ΒΟΚ και κατώτερες), γίνεται ύστερα από προκήρυξη και προδιαγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, κατά προκηρυσσόμενη θέση, με συμμετοχή εκπροσώπου των πλέον ΑΣΟΠ/ΔΕΗ, της κατηγορίας του κρινόμενου μισθωτού, στα αρμόδια κατά περίπτωση, όργανα επιλογής ή προεπιλογής των καταλληλότερων από τους υποψηφίους.

3. Επειδή η ως άνω ρύθμιση είναι καθ΄όλα έγκυρη συνομολογηθείσα μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε και ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και μέχρι και σήμερα ισχυρή σας καλούμε με την παρούσα να μας ενημερώσετε για το πότε θα συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να συμμετάσχει νόμιμος ορισθείς εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσής μας .

Άλλως ρητώς σας δηλώνουμε με την παρούσα και για κάθε αντίθετη περίπτωση μη τήρησης της ως άνω δεσμευτικής διάταξης ότι επιφυλασσόμεθα για την περαιτέρω άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματός μας ιδίως δε της αναγνώρισης ως άκυρης και ανίσχυρης κάθε διαδικασίας εφόσον δεν τηρήθηκε αυστηρά η νομιμότητα.
                                                           

                                                           Για την ΕΔΟΠ/ΔΕΗ

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           ΜΠΙΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                       ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ